شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *حجاب ، حجاب ، حجاب * من اگه روزه بگيرم ، نماز بخونم ، از صب تا شب کلي قرآن و دعا و زيارت بخونم اما حجاب و عفت رو رعايت نکنم معلومه اين عبادت ها بفهمي نفهمي بدرد نخورده مگه ميشه کسي براي اطاعت از خدا روزه بگيره اما کنارش نافرماني خدا رو بکنه :
عطر ياس.
الهي آمين
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top